Oferta

antykorozja konstrukcji stalowych,
antykorozja obiektów żelbetowych,
antykorozja na dużych wysokościach,
obróbka strumieniowo – ścierna,
obróbka hydrodynamiczna,
natryskowe nakładanie powłok malarskich
Spawalnictwo

spawanie MMA elementów stalowych,
spawanie TIG elementów metalowych,
wykonywanie wsporczych konstrukcji spawanych,
spawalnicze prace wysokościowe i w trudnodostępnych miejscach,
wymiana elementów konstrukcji stalowych, podestów, barierek
Instalacje elektryczne

przeglądy i badania okresowe wraz z pomiarami rezystancji elektrycznej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemień,
projekty techniczne nowych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
montaże inkrustacji LED,
instalacje grzejne (anty-oblodzeniowe),
prace remontowe i uzupełnienia istniejących instalacji,
wymiana lamp oświetlenia przeszkodowego, kabli zasilających, otoków i zwodów instalacji odgromowej,
kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych, w tym rozdzielni głównych,
wymiana instalacji odgromowej z zastosowaniem materiałów kwasoodpornych lub ocynkowanych,
pomiary kontrolne i powykonawcze.
Ekspertyzy budowli inżynieryjnych

badania zasięgu karbonizacji konstrukcji żelbetowych
badania sklerometryczne
odwierty w trzonach żelbetowych
rewizje wnętrz kominów i kanałów spalin
nieniszczące badania grubości elementów stalowych
nieniszczące badania grubości powłok
oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych i stalowych
kontrolne analizy statyczno-wytrzymałościowe budowli inżynierskich
Reklama zewnętrzna

prace wysokościowe przy montażu i demontażu reklam wielkoformatowych,
projekty konstrukcji nośnych pod reklamy,
wyklejanie folii one way vision
montaże kasetonów, liter blokowych,
instalacje elektryczne do reklam, oświetlenie,
kompleksowe serwisowanie nośników reklamowych.
Usługi dla budownictwa

montaż zabezpieczeń przeciw ptactwu
remonty elewcji
czyszczenie elewacji
prace wysokościowe – ogólno budowlane
remonty dachów
remonty kominów
Wysokościowe prace demontażowe i wyburzeniowe

wyburzanie trzonów żelbetowych kominów,
rozbiórka konstrukcji żelbetowych,
wyburzanie kominów i przewodów ceramicznych lub ich części,
demontaż kominów stalowych,
skuwanie odspojonych elementów,
wycinanie konstrukcji stalowych.
Arborystyka

pielęgnacja drzew parkowych i pomnikowych z użyciem technik linowych
moztaż elastycznych wiązań typu COBRA
ścinka sekcyjna drzew trudnodostępnych z użyciem technik linowych
komsultacje dotyczące prawidłowej pielęgnacji drzew
Systemy zabezpieczające przed upadkiem

montaże stałych systemów Soll, Faba, Cabloc, Latchways
przeglądy okresowe stałych systemów Soll, Faba, Cabloc, Latchways
instalowanie punktów asekuracyjnych,
montaż budowlanych siatek bezpieczeństwa,
badania wytrzmałości punktów asekuracyjnych.
Ponadto oferujemy:

Szkolenia wysokościowe

wykonywanie projektów konstrukcji stalowych
wykonywanie projektów zabezpieczeń antykorozyjnych stali i żelbetu
wykonywanie projektów oznakowania przeszkodowego
wykonywanie projektów napraw i wzmocnień konstrukcji stalowych i żelbetowych
wykonywanie obliczeń konstrukcji istniejących